Hanshi Fred Walker

8th degree black belt in karate and a 5th degree black belt in judo. He is the head instructor of Hiryu Bushido Kai Martial Arts, and is an instructor of Iaido, BaGua Zhang, and Shinjitsu-Nai Ku-Do.